Handleiding voor indicatie

Het ontwikkelingsprofiel (OP) biedt in de GGZ ondersteuning bij de indicatiestelling en het advies voor behandeling.

Bij het OP wordt ervan uitgegaan dat het functioneren van een volwassene wordt bepaald door het samenspel tussen bij zijn leeftijd passende (adaptieve) gedragspatronen enerzijds en door ‘vroegkinderlijke’ (disadaptieve) patronen anderzijds. Het OP biedt de mogelijkheid persoonlijkheidskenmerken op een gestandaardiseerde en individuspecifieke manier in kaart te brengen. Deze kenmerken worden aan de hand van concrete gedragingen (denken, voelen en handelen) omschreven.

Bij indicatiestelling en advies voor behandeling kan het OP op twee manieren gebruikt worden, namelijk als referentiekader en als diagnostisch instrument.

Als referentiekader:de clinicus is geschoold in de opbouw en systematiek van het OP. Hij taxeert op basis van een intake of behandelverslag de adaptieve en disadaptieve aspecten in het functioneren van de patiënt. Met behulp van deze sterkte zwakte analyse stelt hij een indicatie voor psychotherapie of andere behandelvorm, en geeft hij advies over het focus van de behandeling.

Daarnaast kan het OP als referentiekader voor professionals behulpzaam zijn om:

  • systematisch het voelen, denken en handelen van de cliënt over de afgelopen jaren te overdenken en overzichtelijk weer te geven.
  • in behandelteams een gemeenschappelijke taal te leveren.
  • een helder, overzichtelijk kader te bieden in opleidingssituaties om het functioneren van de cliënt op verschillende gebieden te structureren, te begrijpen en te bespreken.

 

Butterfly_Chrysalis_LifePath_1848Als diagnostisch instrument: de clinicus is getraind in de afname van een semigestructureerd interview en de wijze waarop dit beoordeeld moet worden. Hij neemt bij de patiënt het interview af en brengt de adaptieve en disadaptieve patronen in denken, voelen en handelen van de patiënt in kaart. Op basis van deze beoordeling, die hij vastlegt in een verslag, stelt hij een indicatiestelling en advies voor behandeling op.

De afname van het OP interview is mogelijk als de patiënt bereid en in staat is over persoonlijke en gevoelsbeladen onderwerpen te spreken. As I- of as II-problematiek mag zijn uitspraken niet in te sterke mate beïnvloeden.

Het ontwikkelingsprofiel biedt geen informatie over etiologie, pathogenese of psychiatrische symptomatologie.
Het gebruik van het OP als diagnostisch instrument levert in vergelijking met de toepassing van het OP als referentiekader een meer gedetailleerde beschrijving op van de patiënt. De tijdsinvestering is groter en vergelijkbaar met die van een psychodiagnostisch test onderzoek.

Het OP als diagnostisch instrument is aangewezen in de volgende gevallen:

  • Wanneer de gebruikelijke classificatie onvoldoende richtlijnen biedt voor behandeling. Het OP kan dan duidelijkheid verschaffen over de nadere diagnostiek van persoonlijkheidskenmerken, vooral in een psychodynamisch kader.
  • Wanneer er bij de anamnese al aanwijzingen zijn van steeds terugkerende en invaliderende gedragspatronen, bijvoorbeeld in het geval van arbeidsgerelateerde of terugkerende relatieproblemen. Het OP is als gestructureerd onderzoek behulpzaam in de onderbouwing en analyse van deze problemen.
  • Bij de indicatiestelling voor inzichtgevende en persoonsgerichte psychotherapie. Het OP geeft aanknopingspunten voor de beoordeling van de draagkracht en de introspectieve capaciteiten van de cliënt. Het biedt tevens een aanwijzing voor de veranderingsmogelijkheden en beperkingen van de patiënt.
  • Bij onzekerheid over de meest passende vorm of het kader van de behandeling (wel of niet ambulant). Het OP biedt hierbij een gedifferentieerd inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt.
  • Bij stagnatie van de behandeling en de behoefte aan verdere exploratie van problemen in de therapeutische relatie. Het OP biedt vanuit haar ontwikkelings-psychologisch kader extra informatie over een aantal psychodynamische aspecten betreffende de aard van eerdere en huidige relaties hetgeen relevant kan zijn voor de therapeutische relatie, de te verwachten valkuilen en thema’s die daarbinnen spelen.

 

FacebookTwitterLinkedInEmailWhatsApp